گفتی که:

شاهکار شما در زمانه چیست؟

بالله..!

که زنده بودنِ ما

شاهکار ماست...!!