حدیثِ شوقِ خود

دائم

از آن با باد می گویم

که بر گوشش

کسی

گر میرساند

بــــــاد

خواهد بود