مرگ در پیش است!

چند از عمر می گیری خبر؟

راه را می بینی

از فرسنگ می پرسی نشان؟