دل تنگ و

دست تنگ و

جهان تنگ و

کار تنگ
از چارسو گرفته مرا روزگار

تنگ