از بستگی کار

در این روزگار تنگ

چیزی اگر گشاده شود

دست سائل است