در چشم پاک‌بین نبود رسم امتیاز   
در آفتاب

سایه‌ی شاه و گدا

یکی ست