!..اینجا چراغی روشن است

از آدمای بی گذشته باید ترسید

اینا "نون به نرخ روز خور"ن

اصلا خاطره ای از قبل ندارن،فقط خودشون براشون مهمّه

نمیخوان آدمایی رو که باهاشون بودن،به یاد بیارن

براشون به صرفه تره که فراموشکار باشن


از اینا باید ترسید