مانند جام می که به گردش فتد به بزم
صدجا دلم ز دست تو نامهربان پر است