از نخستین دم زاییده شدن

با من بود
گریه‌ام نیز به اندازه ی من سنّ دارد