بس که حرفِ حق کسی، در دهر نتواند شنید 
گیرد اوّل در اذان گفتن، مؤذّن گوش را