منّت ز دستگیر کشیدن، کُشنده است

ضعف آنچنان خوش است که نتوان عصا گرفت