!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

عشق از عاشق اثر نگذاشت

-هر جا جلوه کرد-

حلقه بر هر در که زد خورشید

صاحب خانه شد