!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

هر کس که از حالم خبر داره

از شونه هام این بارُ

ب

ر

د

ا

ر

ه