!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

اقبال ببینید که:

آن دشمن جان ها

نیکی نکند با کَــس و

بدخواه ندارد