!..اینجا چراغی روشن است

از دیدن رویت،دل آیینه فرو ریخت

هر شیشه دلی،طاقت دیدار ندارد