!..اینجا چراغی روشن است

زود تسلیم شو

ای خسته..!

گران جانی چیست؟

گر نیامد به عیادت

به عزا می آید