!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

چون دانه های سُبحه،نیاسودم از سفر

پیوسته راهِ طی شده

آمد مرا به پیش