!..اینجا چراغی روشن است

گرچه محتاجیم

چشم اغنیا بر دستِ ماست

هر کجا دیدیم،آب از جو به دریا می رود