!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

به جز هلاک خودش،آرزو نباشد هیچ

کسی که یافت چو پروانه

ذوق جانبازی