!..اینجا چراغی روشن است

زهد زاهد همه را رهبر و

خود گمراه است

چون چراغی که بوَد در کف نابینایی