!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

جان به لب

از ضعف نتواند رسید

ما

به زور ناتوانی زنده ایم