!..اینجا چراغی روشن است

صبور باش..!
که اعجاز صبر
هم یعقوب به وصل یار رسانید
هم زلیخا را