!..اینجا چراغی روشن است

اهل زمانه را

هنری جز نفاق نیست

غیر از دو لب

میان دو کس

اتّفاق

ن

ی

س

ت