!..اینجا چراغی روشن است

تو راه مرا بسته

من راه تو را بسته

امید رهایی نیست

وقتی همه دیواریم