!..اینجا چراغی روشن است

تا توانی

به جهان خدمت محتاجان کن

به دمی

یا درمی

یا قدمی

یا قلمی