!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

ترسم
که نامه ام نرساند صبا به یار
بد کرد جان
که همره باد صبا نرفت