!..اینجا چراغی روشن است

ما را چو روزگار

فراموش کرده ای

یارا..!

شکایت از تو کنم

یا ز روزگار؟