!..اینجا چراغی روشن است

نمی دانم ز منع گریه

مقصد چیست ناصح را

دل از من

دیده از من

اشک از من

آستین از من