!..اینجا چراغی روشن است

او شاد

که جان دادنم از غم شده نزدیک

من خوش

که ز حال دلم

او را خبری هست