!..اینجا چراغی روشن است

گر "بیخود" آمدیم به کوی تو

دور نیست

فرصت نیافتیم که "خود" را خبر کنیم