!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

ای توبه..!

مرحمت کن و تا پای خُــم بیا

آخر تو هم

               ش

                   ک

                س

                     ت

                         ه

و ما هم شکسته ایم