!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

بشکند چون از کسی،چیزی

بلایی رد شود

خوب شد بر توبه آمد آفت مینای ما