!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

بعد از سالها،یاد این مطلب افتادم

برای من که جالب بود،شاید برای شما هم جالب باشه