!..اینجا چراغی روشن است

مُـردم زِ رشک

چند ببینم؟

که جام می لب بر لبت گذارد و قالب تهی کند