!..اینجا چراغی روشن است

هر عضو تنت

ساده تر از عضو دگر بود

مویی که بر اندام تو دیدیم
کمر بود