!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

مدّ احسان می شمارند این گروه تنگ چشم

چین ابروئی اگر در کار سائل کرده اند