!..اینجا چراغی روشن است

رحم در عالم اگر هست

"اجل" دارد و بس

کاین همه طائر روح از قفس آزاد کند