!..اینجا چراغی روشن است

حال من

حال اسیری ست که هنگام فرار

یادش افتاد کسی منتظرش نیست
نرفت..!