!..اینجا چراغی روشن است

سِفله چون دستش قوی گردد

زبون کُش می شود

حرص هر جا غالب آمد

لقمه از سائل گرفت