!..اینجا چراغی روشن است

نالم ز جفای تو و دارم به دعا دست

کان ناله مبادا که اثر داشته باشد