!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

دعای مردن من می کنی

چه حاجت آن؟

بقــای هجــر تو بادا

مکن دعای دگر