!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

غفلتم

تعمیر آگـاهی است

-دیـدم بـارها-

چشم خواب آلود من

بیدار می سازد مرا