!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

رفتی و فراموش شدی از دل دنیا

چون ناله ی مرغی که ز یاد قفسی رفت


اینجا کامل بخوانید