!..اینجا چراغی روشن است

زاهدان را توبه دادیم و حریفان را شراب

ما در این میخانه

با گبر و مسلمان
ساختیـــم