!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

حدیث بحر فراموش شد

که دور از تو ز بس گریسته ام

آب برده دریا را