!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

استثنائن این بار متن(که خود شعری ست بی پایان)

روزی کسی در جلسه ی درس مولانا وارد آمد و خبر از دیدار شمس داد.
جلال الدّین که دیگر چیزی برایش باقی نمانده بود،قبای ارزشمند خود را به او عطا کرد
یکی از شاگردان به اعتراض برخاست و بر سادگی مولانا آشفت و گفت:خود می دانی که این اخبار دروغ است،چرا خلعت به دروغ می دهی؟
مولانا فرمود:"آن ها را به سبب دروغشان دادم،چون راست گفتی،جان دادمی."