!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

شرح حال همه عُــشّاق توام

کاش این قوم

به کبوتر

عوض نامه ببندند مرا