!..اینجا چراغی روشن است

یارم به خواب ناز و

من چشمم به شادی می پرد

ترسم که این پرواز چشم

از خواب بیدارش کند