!..اینجا چراغی روشن است

قاصدک..!
ابرهای همه عالم
شب و روز
در دلم می گریند..!