!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

گرفته ننگِ گرفتن

چنان زبان مرا که عار دارم

اگر از کسی خبر گیرم